Το νομικό πλαίσιο της δραστηριότητας της Soundreef στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το πλαίσιο της δραστηριότητας του Ομίλου Soundreef στην Ευρωπαϊκή Ένωση οριοθετούν:

  • Η Οδηγία 2014/26/ΕΕ («η Οδηγία»), όπως αυτή ενσωματώθηκε σε κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ
  • Η υποχρέωση συμμόρφωσης όλων των κρατών – μελών με την Οδηγία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εν γένει
  • Η εγχώρια νομοθεσία κάθε κράτους – μέλους της ΕΕ για τα ζητήματα που δε ρυθμίζει η Οδηγία

Η Οδηγία άλλαξε βαθιά το τοπίο διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, εισάγοντας τη διάκριση ανάμεσα σε φορείς αδειοδότησης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε εισπρακτικές οντότητες σωματειακού χαρακτήρα, τους «Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης» (ΟΣΔ) όπως ονομάζονται στην Ελλάδα, και σε φορείς που ανήκουν σε εταιρίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τους δικαιούχους (ΑOΔ), όπως η Soundreef.

Επιπλέον, η Οδηγία προέβλεψε τη διασυνοριακή αδειοδότηση των έργων, και κυρίως προέβλεψε το δικαίωμα των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων να επιλέγουν ελεύθερα τον ΟΣΔ ή την ΑΟΔ που θα διαχειρίζεται για λογαριασμό τους τα επιμέρους δικαιώματα («εξουσίες») και θα διανέμει τις εισπραττόμενες αμοιβές, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο Προοίμιο: (15) Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (…)”, χωρίς καμμιά διάκριση ανάλογα με το είδος των δικαιούχων ή των δικαιωμάτων.

Η Soundreef δραστηριοποιείται κατά τον ανωτέρω τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ, συμμορφούμενη με όλες τις νόμιμες και σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υποχρεώσεις της, όπως τις έχει εξειδικεύσει κάθε χώρα-μέλος.

Η διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα συγγενικά δικαιώματα, η ΕΕ αναγνώρισε ότι η διαχείρισή τους πρέπει να εξελιχθεί, καθώς οι κάτοχοι αυτών των δικαιωμάτων θέλουν όλο και περισσότερο να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακή βάση, τομέας στον οποίο ο Όμιλος Soundreef ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά. Στην κατεύθυνση αυτή, η Οδηγία εισήγαγε ρητά, για πρώτη φορά στην ιστορία, τρεις θεμελιώδεις αρχές:

  • Οι ΟΣΔ και οι ΑΟΔ μπορούν να διαχειρίζονται τόσο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και συγγενικά δικαιώματα.
  • Οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη δικαιούνται να επιλέγουν ελεύθερα τον φορέα (ΟΣΔ ή ΑΟΔ) που θα αναλάβει την διαχείριση, αδειοδότηση, είσπραξη και διανομή τους, όπως και οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Οι πελάτες (επαγγελματικές «χρήστες» μουσικής) δικαιούνται να επιλέγουν ελεύθερα το φορέα αδειοδότησης (ΟΣΔ ή ΑΟΔ) συγγενικών δικαιωμάτων για τη μουσική που χρησιμοποιούν.

Κάθε νόμος οποιουδήποτε κράτους – μέλους της ΕΕ και κάθε ερμηνεία του νόμου που παραβιάζει τις τρεις αυτές επιμέρους Αρχές, οι οποίες συναποτελούν την Αρχή της ελεύθερης επιλογής ΟΣΔ ή ΑΟΔ από τους δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, παραβιάζει την Οδηγία, καθώς και τρεις από τις τέσσερις θεμελιώδεις Αρχές της ΕΕ (ελευθερίες μετακίνησης προσώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών).

Το κράτος – μέλος που προβαίνει στις παραβάσεις ή τις ανέχεται εντός της εδαφικής του περιφέρειας καθίσταται υπόλογο έναντι της ΕΕ για πλημμελή συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σύμφωνα με τη γενική αρχή ευθύνης που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο της ΕΕ (CJEE).

Η περίπτωση της Ελλάδας

Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθορίζουν ο Ν. 2121/1993 και ιδίως ο Ν. 4481/2017 που ενσωμάτωσε την Οδηγία.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τα συγγενικά δικαιώματα, η κοινοπραξία είσπραξης συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής στην Ελλάδα με δική της, διακριτή άδεια ΟΣΔ, ονομάζεται GEA. Η GEA ανήκει κατά 50% στον ΟΣΔ «Grammo» που εκπροσωπεί δισκογραφικές εταιρίες, κατά 25% στον ΟΣΔ «ΕΡΑΤΩ» που εκπροσωπεί τραγουδιστές και κατά 25% στον ΟΣΔ «ΑΠΟΛΛΩΝ» που εκπροσωπεί μουσικούς.

Δυστυχώς για την Ελλάδα, ο ΟΠΙ έχει δεν έχει υιοθετήσει την ορθή ερμηνεία του Ν. 2121/1993 και του Ν. 4481/2017 (ιδίως του άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017), ως όφειλε, αλλά εμμένει στη γραμματική ερμηνεία της διάταξης, σύμφωνα με την οποία, κατά παράβαση της Οδηγίας και του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου (θεμελιώδεις ελευθερίες περί κίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών), αλλά και του Συντάγματος της Ελλάδας, οι ΑΟΔ εμποδίζονται από το να εισπράττουν ευθέως συγγενικά δικαιώματα μουσικής για τη δημόσια εκτέλεσή τους στην Ελλάδα.

Επιπλέον, γίνεται παρανόμως ανεκτό από τον ΟΠΙ η GEA να μην εισπράττει εύλογη αμοιβή μόνο για τους δικαιούχους που πραγματικά εκπροσωπεί βάσει συμβάσεων, αλλά και για όλους τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων …του πλανήτη (!) βάσει ενός υποτιθέμενου ‘τεκμηρίου’ καθολικής εκπροσώπησης το οποίο, αντίθετα με το νόμο, η GEA ερμηνεύει ως ουσιαστικό με την ανοχή του ΟΠΙ, αλλά και έχει παύσει να ισχύει εδώ και πολύ καιρό ακόμη και με την περιορισμένη ισχύ που είχε, εκείνη του δικονομικού τεκμηρίου.

Με απλά λόγια, ο ΟΠΙ συμβάλλει στο να κρατηθεί η ελληνική αγορά συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής ‘κλειστή’ για τις ΑΟΔ και τον εν γένει ανταγωνισμό, κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Συντάγματος.

Η λύση της Soundreef

Η Soundreef αντιμετωπίζει την πρωτοφανή αυτή κατάσταση σε δυο επίπεδα.

Κατ’ αρχάς, έχει ήδη διαμαρτυρηθεί στον ΟΠΙ για την παραπάνω πρακτική του, αναλύοντας τις σημαντικότερες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Συντάγματος αλλά και του Ν. 4481/2017, στις οποίες ο ΟΠΙ υποπίπτει διά της ανωτέρω πρακτικής του

Παρότι έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που έλαβε το υπόμνημα (υπό τη μορφή εξωδίκου διαμαρτυρίας), ο ΟΠΙ δεν έχει απαντήσει σε καμμιά από τις νομικές αιτιάσεις της Soundreef. Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος, η Soundreef προετοιμάζεται να θέσει το θέμα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, χωρίς να αποκλείονται παράλληλα και δικαστικές ενέργειες από την πλευρά της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, όμως, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πελάτες όσο το θέμα με τον ΟΠΙ παραμένει σε εκκρεμότητα, η Soundreef πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια ειλικρινή προσπάθεια προσέγγισης με όλους τους ΟΣΔ συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε να διερευνηθεί από κοινού η δυνατότητα συνεργασίας ακόμη και πριν επιλυθεί το νομικό μέρος της υπόθεσης κατά τον πρέποντα τρόπο, δηλαδή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Ελληνικό Σύνταγμα.

Η αρχή έγινε με τους ΟΣΔ Grammo, Ερατώ και Απόλλων. Μάλιστα, ακριβώς επειδή πιστεύει κι επενδύει στη διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δράσης της, η Soundreef έθεσε την προσπάθεια προσέγγισης με τους παραπάνω ΟΣΔ υπό την αιγίδα του ΟΠΙ.  Μετά την συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του Ομίλου Soundreef και των Διοικήσεων των παραπάνω ΟΣΔ παρουσία της Διευθύντριας του ΟΠΙ (βλ. Σχετικό δελτίο τύπου του ΟΠΙ εδώ), οι ανωτέρω ΟΣΔ αποφάσισαν ομόφωνα να απορρίψουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Soundreef, ρητά και δια παντός.

Κατόπιν αυτού, η Soundreef προσέγγισε τους λοιπούς ΟΣΔ συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα τους ΟΣΔ του Ομίλου RadioPro, με τους οποίους κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας για την οποία μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.

Επιπλέον, πρόκειται σύντομα να εκκινήσει περαιτέρω εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Σύνταγμα (σε ό,τι αφορά το άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017) και τη νομοθεσία για τη Συλλογική Διαχείριση (σε ό,τι αφορά το άρθ. 7 του ίδιου νόμου).

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ασφαλώς. Η Soundreef Ltd είναι η πρώτη (και ήδη η μεγαλύτερη) Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης («ΑΟΔ») στην Ευρώπη, δηλαδή η πρώτη εταιρία στην Ευρώπη που έκανε χρήση της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (Οδηγία 2014/26/ΕΚ). Έλαβε την άδειά της από την αρμόδια Αρχή (IP Office) του Ηνωμένου Βασιλείου και στη συνέχεια γνωστοποίησε την άδειά της αυτή σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η ελλαδική Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης («ΕΥΕΔ») υπαγόταν στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας («ΟΠΙ») της Ελλάδας και ήταν μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη, καθώς αποτελούσε ιδιότυπο κρατικό μόρφωμα που αφενός δεν ανήκε σε καμμιά από τις δυο κατηγορίες που αναγνωρίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων («ΑΟΔ» όπως η Soundreef Ltd, ή Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ή «ΟΣΔ» όπως η Αυτοδιαχείριση). Επιπλέον, αποτελούσε εσωτερική υπηρεσία του ΟΠΙ, δηλαδή δι’ αυτής ο ΟΠΙ ήταν ταυτόχρονα ελεγκτής και ελεγχόμενος (σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, το γεγονός αυτό έχει ήδη καταστήσει την Ελλάδα ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από καταγγελίες δικαιούχων).

Βάσει του νόμου με τον οποίον ιδρύθηκε η ΕΥΕΔ, υποτίθεται ότι της είχαν μεταβιβασθεί «αυτομάτως» τα δικαιώματα των μουσικοσυνθετών και στιχουργών που είχαν αναθέσει το ρεπερτόριό τους στην άλλοτε ΑΕΠΙ ΑΕ και δε θέλησαν να ιδρύσουν νέον ΟΣΔ ή να ενταχθούν στην Αυτοδιαχείριση, όταν η άδεια της ΑΕΠΙ μετά από ενέργειες των Επιμελητηρίων. Ωστόσο, κατά την άποψη έγκριτων νομικών η εκ του νόμου μεταβίβαση ήταν άκυρη διότι η ΑΕΠΙ είχε ήδη απολέσει τη νομική της υπόσταση πριν την ίδρυση της ΕΥΕΔ, κι επομένως η ΕΥΕΔ δεν εκπροσωπούσε παρά μόνο όσους δικαιούχους είχαν υπογράψει σύμβαση μαζί της, οι οποίοι ήταν πολύ λιγότεροι από αυτούς που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπούσε. Το αν και πόσους δικαιούχους εκπροσωπούσε η ΕΥΕΔ θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας που διεξήχθη το Δεκέμβριο του 2019, κατόπιν Αίτησης Ακύρωσης που υπέβαλε το Εμπορικά και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) κατά της Υπουργού Πολιτισμού.

Η ΕΥΕΔ έχει ήδη παύσει τη λειτουργία της, και την έχει διαδεχθεί η ΕΔΕΜ.

Η ΕΔΕΜ είναι νεοσύστατος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής, δηλαδή εισπρακτικός φορέας σωματειακού χαρακτήρα που ανήκει στα μέλη του. Διαδέχθηκε την ΕΥΕΔ μετά το πέρας της προσωρινής λειτουργίας της. Εκπροσωπεί τους συνθέτες και τους στιχουργούς που της έχουν αναθέσει το ρεπερτόριό τους με ρητές αναθέσεις. Ένα σημαντικό μέρος του ρεπερτορίου της ΕΔΕΜ αποτελείται από μουσικά έργα που αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης μεταξύ αυτής και της Αυτοδιαχείρισης.

Όχι, διότι κανένα από τα τραγούδια του ρεπερτορίου της Soundreef δεν ανήκει σε δημιουργούς της ΕΥΕΔ/ΕΔΕΜ, μέσα δε από τα κλειστά συστήματα από τα οποία γίνεται σήμερα η μετάδοση της μουσικής μας (όπως webradio, in-store music servers κλπ) μεταδίδεται αποκλειστικά ρεπερτόριο για το οποίο το 100% των δικαιωμάτων έχει ανατεθεί αποκλειστικά στη Soundreef. Επομένως, εφόσον από τους πελάτες μας δε γίνεται χρήση του όποιου ρεπερτορίου της ΕΥΕΔ/ΕΔΕΜ αλλά μόνο του ρεπερτορίου της Soundreef, σε καμμιά περίπτωση δεν οφείλεται αμοιβή στην ΕΥΕΔ ή την ΕΔΕΜ. Παρότι πάντοτε με ασάφεια, το ίδιο αναφέρει και ο ΟΠΙ όταν ερωτάται από πελάτες μας.

Γενικά, το κρίσιμο γεγονός για να διαπιστωθεί αν οφείλονται ή όχι δικαιώματα στην ΕΥΕΔ/ΕΔΕΜ είναι ποια μουσική εκτελείται δημόσια σε μια επιχείρηση («τι παίζει το μαγαζί») όταν γίνει έλεγχος άδειας δημόσιας εκτέλεσης: οι πελάτες μας που μεταδίδουν αποκλειστικά μουσική από τις συνδρομητικές μας υπηρεσίες δεν οφείλουν χρήματα για πνευματικά δικαιώματα σε κανέναν άλλον (ΟΣΔ ή ΑΟΔ), άρα ούτε στην ΕΥΕΔ/ΕΔΕΜ.

Παραταύτα, η ΕΥΕΔ συχνά (και ενδέχεται το ίδιο να συμβεί και με την ΕΔΕΜ) παρενοχλούσε τους πελάτες μας, ζητώντας χρήματα που βεβαίως δε εδικαιούτο, και απειλώντας τους παρανόμως με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το γεγονός αυτό το έχουμε αναφέρει στον ΟΠΙ διά των πληρεξουσίων Δικηγόρων μας στην Ελλάδα πολλές φορές προφορικά, αλλά και γραπτώς στις 5-6-2019, και ζητήσαμε την παρέμβασή του προς συμμόρφωση της ΕΥΕΔ όπως επιβάλλει ο νόμος. Μέχρι και την ημέρα που η ΕΥΕΔ έπαυσε τη λειτουργία της, ο ΟΠΙ δεν προέβη σε καμμιά ενέργεια.

Η «Αυτοδιαχείριση» είναι ελλαδικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης («ΟΣΔ»), δηλαδή εισπρακτικός φορέας πνευματικών δικαιωμάτων ο οποίος, σε αντίθεση με τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης («ΑΟΔ») όπως η Soundreef Ltd, δεν έχει επιχειρηματικό αλλά σωματειακό χαρακτήρα (ανήκει στους ίδιους τους δικαιούχους, συνθέτες και στιχουργούς, που εκπροσωπεί).

Και για την Αυτοδιαχείριση ισχύον όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την ΕΥΕΔ/ΕΔΕΜ, δηλαδή η απάντηση είναι και πάλι όχι διότι κανένα από τα τραγούδια του ρεπερτορίου της Soundreef δεν ανήκει σε δημιουργούς της Αυτοδιαχείρισης. Έτσι, και δεδομένου ότι μέσα από τα κλειστά συστήματα από τα οποία γίνεται σήμερα η μετάδοση της μουσικής μας (όπως webradio, in-store music servers κλπ) μεταδίδεται αποκλειστικά ρεπερτόριο για το οποίο το 100% των δικαιωμάτων έχει ανατεθεί αποκλειστικά στη Soundreef, εφόσον οι πελάτες μας παίζουν μόνο τη συνδρομητική μουσική που χορηγούμε, δεν οφείλουν χρήματα στην Αυτοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το νόμο, για τη μουσική που εκπροσωπεί η Soundreef έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι ΟΣΔ σε κάθε χώρα (στην Ελλάδα, τα ίδια με την ΕΥΕΔ/ΕΔΕΜ και την Αυτοδιαχείριση). Δηλαδή, η Soundreef έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε επιτόπιους ελέγχους μαζί με την Αστυνομία, να καταγγέλλει τη χρήση της μουσικής της όταν αυτή γίνεται χωρίς άδεια και να υποβάλλει μηνύσεις. Ωστόσο, αυτές είναι πρακτικές της άλλοτε ΑΕΠΙ ΑΕ οι οποίες, όπως αναφέρει η Soundreef με κάθε ευκαιρία, είναι εντελώς ξένες προς την κουλτούρα, το πνεύμα και τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου Soundreef.

Η GEA είναι ελλαδική εισπρακτική κοινοπραξία που ανήκει κατά 50% στον εισπρακτικό φορέα δισκογραφικών εταιριών με την επωνυμία «GRAMMO», κατά 25% στον εισπρακτικό φορέα τραγουδιστών με την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ» και κατά 25% στον εισπρακτικό φορέα μουσικών με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ». Δικαιούται να εισπράττει συγγενικά δικαιώματα για τα μέλη των ανωτέρω εισπρακτικών φορέων από τις επιχειρήσεις που εκτελούν δημοσίως δισκογραφημένη μουσική στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα οι εισπρακτικοί φορείς όπως η GEA, αν και απολύτως ιδιωτικών συμφερόντων, ονομάζονται «Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης», προκαλώντας πολλές φορές την εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται για κρατικές οντότητες.

Το ζήτημα της GEA, όπως και της ΕΥΕΔ/ΕΔΕΜ, αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και όχι την Κύπρο.

Η απάντηση στο ερώτημα είναι όχι διότι, όπως είναι αυτονόητο, η GEA δικαιούται να εισπράττει συγγενικά δικαιώματα από τις επιχειρήσεις που εκτελούν δημόσια δισκογραφημένη μουσική των μελών της, δηλαδή των μελών των ΟΣΔ Grammo, Ερατώ και Απόλλων, και βεβαίως όχι για δικαιούχους που έχουν αναθέσει ρητώς την εκπροσώπησή τους σε άλλους ΟΣΔ ή ΑΟΔ, όπως η Soundreef και ο RadioPro.

Ωστόσο, κι ενώ η Soundreef έχει αποκλειστικές συμβάσεις ανάθεσης για το ρεπερτόριο που μεταδίδει στους πελάτες της μέσω κλειστών συστημάτων (webradio, in-store music servers κλπ), δηλαδή εκπροσωπεί ρητά και αποκλειστικά τις δισκογραφικές εταιρίες, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς της, κι ενώ η Soundreef δεν είναι μέλος της GEA, όπως ούτε και ο RadioPro, συμβαίνει συχνά η GEA να διεκδικεί παρανόμως (πρόσθετη) αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση του ρεπερτορίου αυτού από τους πελάτες μας, παρότι οι πελάτες μας έχουν καταβάλει ήδη την εύλογη αμοιβή που όφειλαν.

Περισσότερα για το ζήτημα που έχει ανακύψει με τις παράνομες πρακτικές της GEA μπορείτε να διαβάσετε εδώ (link), και για το πώς προστατεύονται οι πελάτες της Soundreef μπορείτε να διαβάσετε εδώ (link).

περισσότεροι από
1
ακροατές κάθε μήνα