Νομική κάλυψη

Το νομικό πλαίσιο της δραστηριότητας της Soundreef και του RadioPro στην Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο και πώς καλύπτουμε νομικά τους πελάτες μας.

Safemusic_Logo_Blue_500x500

Η διαχείριση δικαιωμάτων στην Ευρώπη

Το πλαίσιο της δραστηριότητας των διαχειριστών δικαιωμάτων μουσικής (ΑΟΔ και ΟΣΔ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση οριοθετούν:

  • Η Οδηγία 2014/26/ΕΕ («η Οδηγία»), όπως αυτή ενσωματώθηκε σε κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ
  • Η υποχρέωση συμμόρφωσης όλων των κρατών – μελών με την Οδηγία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εν γένει
  • Η εγχώρια νομοθεσία κάθε κράτους – μέλους της ΕΕ για τα ζητήματα που δε ρυθμίζει η Οδηγία

Η Οδηγία άλλαξε βαθιά το τοπίο διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, εισάγοντας τη διάκριση ανάμεσα σε φορείς αδειοδότησης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε εισπρακτικές οντότητες σωματειακού χαρακτήρα, τους «Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης» (ΟΣΔ) όπως ο RadioPro, και σε φορείς που ανήκουν σε εταιρίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τους δικαιούχους, τις «Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης» (ΑOΔ), όπως η Soundreef.

Επιπλέον, η Οδηγία προέβλεψε τη διασυνοριακή αδειοδότηση των έργων, και κυρίως προέβλεψε το δικαίωμα των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων να επιλέγουν ελεύθερα τον ΟΣΔ ή την ΑΟΔ που θα διαχειρίζεται για λογαριασμό τους τα επιμέρους δικαιώματα («εξουσίες») και θα διανέμει τις εισπραττόμενες αμοιβές, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο Προοίμιο: (15) Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (…)”, χωρίς καμμιά διάκριση ανάλογα με το είδος των δικαιούχων ή των δικαιωμάτων.

Η Soundreef και ο RadioPro δραστηριοποιούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ,  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

cd, record, music

Συγγενικά δικαιώματα

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα συγγενικά δικαιώματα, η ΕΕ αναγνώρισε ότι η διαχείρισή τους πρέπει να εξελιχθεί, καθώς οι κάτοχοι αυτών των δικαιωμάτων θέλουν όλο και περισσότερο να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακή βάση, κάτι που πριν δεν ήταν ευχερές. Έτσι, η Οδηγία εισήγαγε ρητά, για πρώτη φορά στην ιστορία, τρεις θεμελιώδεις αρχές:

  • Οι ΟΣΔ και οι ΑΟΔ μπορούν να διαχειρίζονται τόσο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και συγγενικά δικαιώματα.
  • Οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη δικαιούνται να επιλέγουν ελεύθερα τον φορέα (ΟΣΔ ή ΑΟΔ) που θα αναλάβει την διαχείριση, αδειοδότηση, είσπραξη και διανομή τους, όπως και οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Οι πελάτες (επαγγελματικές «χρήστες» μουσικής) δικαιούνται να επιλέγουν ελεύθερα το φορέα αδειοδότησης (ΟΣΔ ή ΑΟΔ) συγγενικών δικαιωμάτων για τη μουσική που χρησιμοποιούν.

Κάθε νόμος οποιουδήποτε κράτους – μέλους της ΕΕ και κάθε ερμηνεία του νόμου που παραβιάζει τις τρεις αυτές επιμέρους Αρχές, οι οποίες συναποτελούν την Αρχή της ελεύθερης επιλογής ΟΣΔ ή ΑΟΔ από τους δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, παραβιάζει την Οδηγία, καθώς και δυο από τις τέσσερις θεμελιώδεις Αρχές της ΕΕ (ελευθερίες μετακίνησης κεφαλαίων και υπηρεσιών). Το κράτος – μέλος που προβαίνει στις παραβάσεις ή τις ανέχεται εντός της εδαφικής του περιφέρειας καθίσταται υπόλογο έναντι της ΕΕ για πλημμελή συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σύμφωνα με τη γενική αρχή ευθύνης που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο της ΕΕ.

wire mesh, wire mesh fence, fence

Το πρόβλημα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθορίζουν ο Ν. 2121/1993 και ιδίως ο Ν. 4481/2017 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2014/26/ΕE.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τα συγγενικά δικαιώματα, η κοινοπραξία είσπραξης συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής στην Ελλάδα με δική της, διακριτή άδεια ΟΣΔ, ονομάζεται GEA. Η GEA ανήκει κατά 50% στον ΟΣΔ «Grammo» που εκπροσωπεί δισκογραφικές εταιρίες, κατά 25% στον ΟΣΔ «ΕΡΑΤΩ» που εκπροσωπεί τραγουδιστές και κατά 25% στον ΟΣΔ «ΑΠΟΛΛΩΝ» που εκπροσωπεί μουσικούς.

Δυστυχώς για την Ελλάδα, ο ΟΠΙ δεν έχει υιοθετήσει τη συνταγματικά ορθή ερμηνεία του Ν. 2121/1993 και του Ν. 4481/2017 (ιδίως του άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017), ως όφειλε. Αντιθέτως, αρκείται στη γραμματική ερμηνεία του νόμου σύμφωνα με την οποία, κατά παράβαση της Οδηγίας και του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου (τις θεμελιώδεις ελευθερίες περί κίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών), αλλά και του Συντάγματος της Ελλάδας, οι ΑΟΔ πλην της …ΑΕΠΙ (!) εμποδίζονται από το να εισπράττουν συγγενικά δικαιώματα μουσικής για τη δημόσια εκτέλεσή τους στην Ελλάδα.

Επιπλέον, γίνεται παρανόμως ανεκτό από τον ΟΠΙ η GEA να μην εισπράττει εύλογη αμοιβή μόνο για τους δικαιούχους που πραγματικά εκπροσωπεί βάσει συμβάσεων, αλλά και για όλους τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων του πλανήτη βάσει ενός υποτιθέμενου ‘τεκμηρίου’ καθολικής εκπροσώπησης. Ο ΟΠΙ επιτρέπει στην GEA να ερμηνεύει το τεκμήριο αυτό ως ουσιαστικό παρότι είναι δικονομικό, και παρότι μάλιστα έχει παύσει να ισχύει εδώ και πολύ καιρό, ακόμη και με την περιορισμένη ισχύ που είχε.

Με απλά λόγια, ο ΟΠΙ συμβάλλει στο να κρατηθεί η ελληνική αγορά συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής ‘κλειστή’, κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Συντάγματος, ωφελώντας σκανδαλωδώς την GEA και τα μέλη της έναντι κάθε άλλου ΟΣΔ και κάθε άλλης ΑΟΔ και των μελών τους.

angle, cutting, fire

Η λύση της Soundreef και του RadioPro

Η Soundreef αντιμετωπίζει την πρωτοφανή αυτή κατάσταση σε δυο επίπεδα. Κατ’ αρχάς, έχει ήδη διαμαρτυρηθεί στον ΟΠΙ για την παραπάνω πρακτική του, αναλύοντας τις σημαντικότερες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Συντάγματος αλλά και του Ν. 4481/2017, στις οποίες ο ΟΠΙ υποπίπτει διά της ανωτέρω πρακτικής του. Οι μήνες και τα χρόνια περνούν από τότε που ο ΟΠΙ έλαβε το υπόμνημα (υπό τη μορφή εξωδίκου διαμαρτυρίας) χωρίς καμμιά απάντηση. Μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, η Soundreef προετοιμάζεται να θέσει το θέμα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, το Δικαστήριο της ΕΕ και τα αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια.

Ταυτόχρονα, όμως, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πελάτες μας όσο το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα, η Soundreef πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια ειλικρινή προσπάθεια προσέγγισης με όλους τους ΟΣΔ συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας, ακόμη και πριν επιλυθεί το νομικό μέρος της υπόθεσης κατά τον πρέποντα τρόπο, δηλαδή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Ελληνικό Σύνταγμα.

Η αρχή έγινε με τους ΟΣΔ Grammo, Ερατώ και Απόλλων. Μάλιστα, ακριβώς επειδή πιστεύει κι επενδύει στη διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δράσης της, η Soundreef έθεσε την προσπάθεια προσέγγισης με τους παραπάνω ΟΣΔ υπό την αιγίδα του ΟΠΙ, παρά τη μεροληπτική του στάση. Μετά την συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του Ομίλου Soundreef και των Διοικήσεων των παραπάνω ΟΣΔ παρουσία της Διευθύντριας του ΟΠΙ (βλ. Σχετικό δελτίο τύπου του ΟΠΙ εδώ), οι ανωτέρω ΟΣΔ αποφάσισαν ομόφωνα να απορρίψουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Soundreef, ρητά και δια παντός.

Κατόπιν αυτού, η Soundreef προσέγγισε τον έτερο ΟΣΔ πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τον RadioPro, με τον οποίο κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας.

Παραταύτα, επίκεινται πολύ σύντομα εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Σύνταγμα (σε ό,τι αφορά τόσο το άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017, όσο και σε το άρθ. 7 του ίδιου νόμου).

Νομική κάλυψη πελατών

Το safemusic.gr σχεδιάστηκε προσωπικά από τον Κωνσταντίνο Παρίσση, Νομικό Σύμβουλο του Ομίλου Soundreef στην Ελλάδα και την Κύπρο και Senior Legal Counsel στο κεντρικό Νομικό Συμβούλιο της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά την κατάσταση στην Ελλάδα.

Εμπειρία

Η ενασχόληση του Κ. Παρίσση με το χώρο ξεκίνησε το 2013, όταν ηγήθηκε του αγώνα κατά της ΑΕΠΙ εκπροσωπώντας όλες τις περιφερειακές Ενώσεις Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών. Το 2016 με την ομάδα του αποκάλυψε τη φυγή της ΑΕΠΙ στη Κύπρο, προκαλώντας σεισμό στο χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Τότε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το ΕΒΕΑ του ανέθεσαν την εκπροσώπηση του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας κατά της ΑΕΠΙ. Οι νομικές του ενέργειες κατά την περίοδο 2016-2017 ανάγκασαν το Υπουργείο Πολιτισμού να αφαιρέσει την άδεια της ΑΕΠΙ, κλείνοντας για πάντα το αμαρτωλό αυτό κεφάλαιο.

Την ίδια περίοδο εκπροσώπησε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, κυρίως ραδιοφωνικούς σταθμούς και επιχειρήσεις της εστίασης, κατά των παράνομων απαιτήσεων της GEA.

Η συνεργασία του με τον Όμιλο Soundreef ξεκινά με την έναρξη πλήρους εφαρμογής της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ στην Ελλάδα. Στόχος, όχι μόνο της Soundreef, αλλά και του κου Παρίσση προσωπικά, είναι το οριστικό τέλος των μονοπωλίων στην αγορά πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Όροι παροχής νομικής κάλυψης

Η Soundreef και ο RadioPro πιστοποιούν γραπτά, σε έντυπο που συνοδεύει κάθε τιμολόγιο, ότι διαχειρίζονται νομίμως τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για το σύνολο του ρεπερτορίου τους που διανέμεται με οποιαδήποτε μέθοδο μέσω του safemusic.gr.

Στο πλαίσιο παροχής της νομικής κάλυψης, δεσμεύονται γραπτά να παρέμβουν σε κάθε δίκη, αναλαμβάνοντας το 100% του κόστους νομικής εκπροσώπησης μέχρι αμετακλήτου (μέχρι και τον Άρειο Πάγο), σε τρεις περιπτώσεις: (α) αν αμφισβητηθεί ότι οποιοδήποτε μουσικό έργο ή φωνογράφημα που διανεμήθηκε μέσω του safemusic.gr ανήκει στο ρεπερτόριό τους, (β) αν διεκδικηθεί από τρίτους αμοιβή για τέτοιο έργο ή φωνογράφημα, ή (γ) αν οποιοσδήποτε ισχυριστεί ότι δε λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και την Κύπρο και δε δικαιούνται να εισπράττουν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

Ο βασικός όρος παροχής της νομικής προστασίας είναι η επιχείρηση να μην εκτελεί δημοσίως μουσικά έργα ή φωνογραφήματα που δεν της διατέθηκαν μέσω του safemusic.gr, αν δεν έχει λάβει άδεια από τους αρμόδιους/ες κατά περίπτωση ΟΣΔ ή ΑΟΔ. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιχείρηση εκτέλεσε έργα ή φωνογραφήματα εκτός ρεπερτορίου της Soundreef και του RadioPro χωρίς άδεια ή χωρίς να καταβάλει την εύλογη αμοιβή στους τρίτους/ες ΟΣΔ ή ΑΟΔ, η νομική εγγύηση παύει να ισχύει.

Δοκιμαστική εγγραφή

με πλήρη πρόσβαση στο webradio για 7 ημέρες

Βήμα 1
Ξεκινάτε μια παραγγελία, επιλέγοντας τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής σας. Στη συνέχεια θα δηλώσετε χώρα, πακέτο αδείας, μήνες συνδρομής.
Βήμα 2
Αν η προτεινόμενη τιμή σάς ικανοποιεί, συνεχίζετε συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία της επιχείρησης εκτός από τα στοιχεία πληρωμής (πιστ. κάρτα / viva κλπ).
Βήμα 3
Στη μέθοδο πληρωμής επιλέγετε "δοκιμαστική εγγραφή (7 ημέρες)". Όλα έτοιμα! Η δοκιμαστική περίοδος πλήρους χρήσης του webradio ξεκινά αμέσως.

Ας ξεκινήσουμε επιλέγοντας τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησής σας

Scroll to Top