Soundreef. Ασφαλής επιλογή.

Η Soundreef Ltd είναι Ανεξάρτητη Οντότητα («ΑΟΔ») διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής αδειοδοτημένη από το IP Office του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει γνωστοποιήσει την έναρξη της λειτουργίας στην Ελλάδα όπως προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 4481/2017, καθώς και στην Κύπρο σύμφωνα με το Νόμο 65(Ι) του 2017 περί Συλλογικής Διαχείρισης. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας («ΟΠΙ») της Ελλάδος ως «Αλλοδαπή ΑΟΔ» από τις 26-11-2018 (βλ. εδώ) και αναμένει την ενεργοποίηση του αντίστοιχου Μητρώου της Διεύθυνσης Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρέχει συνδρομητική μουσική με ενσωματωμένα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα η οποία είναι στο σύνολό της (100%) εκπροσωπούμενη (όχι Creative Commons).

Το νομικό πλαίσιο της δραστηριότητας της Soundreef στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το πλαίσιο της δραστηριότητας του Ομίλου Soundreef στην Ευρωπαϊκή Ένωση οριοθετούν:

  • Η Οδηγία 2014/26/ΕΕ («η Οδηγία»), όπως αυτή ενσωματώθηκε σε κάθε κράτος – μέλος της ΕΕ
  • Η υποχρέωση συμμόρφωσης όλων των κρατών – μελών με την Οδηγία και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εν γένει
  • Η εγχώρια νομοθεσία κάθε κράτους – μέλους της ΕΕ για τα ζητήματα που δε ρυθμίζει η Οδηγία

Η Οδηγία άλλαξε βαθιά το τοπίο διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, εισάγοντας τη διάκριση ανάμεσα σε φορείς αδειοδότησης πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε εισπρακτικές οντότητες σωματειακού χαρακτήρα («Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης» ή «ΟΣΔ», όπως ονομάζονται στην Ελλάδα), και σε φορείς που ανήκουν σε εταιρίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τους δικαιούχους (ΑOΔ) όπως η Soundreef.

Επιπλέον, η Οδηγία προέβλεψε τη διασυνοριακή αδειοδότηση των έργων, και κυρίως προέβλεψε το δικαίωμα των δικαιούχων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων να επιλέγουν ελεύθερα τον ΟΣΔ ή την ΑΟΔ που θα διαχειρίζεται για λογαριασμό τους τα επιμέρους δικαιώματα («εξουσίες») και θα διανέμει τις εισπραττόμενες αμοιβές, αναφέροντας χαρακτηριστικά στο Προοίμιο: «(15) Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (…)», χωρίς καμμιά διάκριση ανάλογα με το είδος των δικαιούχων ή των δικαιωμάτων.

Η Soundreef δραστηριοποιείται κατά τον ανωτέρω τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ, συμμορφούμενη με όλες τις νόμιμες και σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υποχρεώσεις της, όπως τις έχει εξειδικεύσει κάθε χώρα-μέλος.

Η διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα συγγενικά δικαιώματα, η ΕΕ αναγνώρισε ότι η διαχείρισή τους πρέπει να εξελιχθεί, καθώς οι κάτοχοι αυτών των δικαιωμάτων θέλουν όλο και περισσότερο να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακή βάση, τομέας στον οποίο ο Όμιλος Soundreef ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά. Στην κατεύθυνση αυτή, η Οδηγία εισήγαγε ρητά, για πρώτη φορά στην ιστορία, τρεις θεμελιώδεις αρχές:

  • Οι ΟΣΔ και οι ΑΟΔ μπορούν να διαχειρίζονται τόσο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και συγγενικά δικαιώματα.
  • Οι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη δικαιούνται να επιλέγουν ελεύθερα τον φορέα (ΟΣΔ ή ΑΟΔ) που θα αναλάβει την διαχείριση, αδειοδότηση, είσπραξη και διανομή τους, όπως και οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Οι πελάτες (επαγγελματικές «χρήστες» μουσικής) δικαιούνται να επιλέγουν ελεύθερα το φορέα αδειοδότησης (ΟΣΔ ή ΑΟΔ) συγγενικών δικαιωμάτων για τη μουσική που χρησιμοποιούν.

Κάθε νόμος οποιουδήποτε κράτους – μέλους της ΕΕ και κάθε ερμηνεία του νόμου που παραβιάζει τις τρεις αυτές επιμέρους Αρχές, οι οποίες συναποτελούν την Αρχή της ελεύθερης επιλογής ΟΣΔ ή ΑΟΔ από τους δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, παραβιάζει την Οδηγία, καθώς και τρεις από τις τέσσερις θεμελιώδεις Αρχές της ΕΕ (ελευθερίες μετακίνησης προσώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών). Το κράτος – μέλος που προβαίνει στις παραβάσεις ή τις ανέχεται εντός της εδαφικής του περιφέρειας καθίσταται υπόλογο έναντι της ΕΕ για πλημμελή συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σύμφωνα με τη γενική αρχή ευθύνης που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο της ΕΕ (CJEE).

Η περίπτωση της Ελλάδας

Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθορίζουν ο Ν. 2121/1993 και ιδίως ο Ν. 4481/2017 που ενσωμάτωσε την Οδηγία.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τα συγγενικά δικαιώματα, η κοινοπραξία είσπραξης συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής στην Ελλάδα με δική της, διακριτή άδεια ΟΣΔ, ονομάζεται GEA. Η GEA Ανήκει κατά 50% στον ΟΣΔ «Grammo» που εκπροσωπεί δισκογραφικές εταιρίες, κατά 25% στον ΟΣΔ «ΕΡΑΤΩ» που εκπροσωπεί τραγουδιστές και κατά 25% στον ΟΣΔ «ΑΠΟΛΛΩΝ» που εκπροσωπεί μουσικούς.

Δυστυχώς για την Ελλάδα, ο ΟΠΙ έχει υιοθετήσει μια ερμηνεία του Ν. 2121/1993 και του Ν. 4481/2017 (ιδίως του άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017) σύμφωνα με την οποία, κατά παράβαση της Οδηγίας και του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου (θεμελιώδεις ελευθερίες περί κίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών), καθώς και του Συντάγματος της Ελλάδας, δεν επιτρέπεται δήθεν σε κανέναν άλλον πλην της GEA να εισπράττει συγγενικά δικαιώματα μουσικής για τη δημόσια εκτέλεση.

Επιπλέον, γίνεται παρανόμως ανεκτό από τον ΟΠΙ η GEA να μην εισπράττει τα δικαιώματα αυτά μόνο για τους δικαιούχους που πραγματικά εκπροσωπεί βάσει συμβάσεων, αλλά και για όλους τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων …του πλανήτη (!) βάσει ενός υποτιθέμενου ‘τεκμηρίου’ καθολικής εκπροσώπησης το οποίο δε στηρίζεται στο νόμο, καθώς το άρθ. 7 του Ν. 4481/2017, το οποίο επικαλείται η GEA για την αυθαίρετη αυτή ερμηνεία (με την ανοχή του ΟΠΙ) εισάγει απλώς ένα δικονομικό τεκμήριο χωρίς να δημιουργεί πραγματικά («ουσιαστικά») δικαιώματα υπέρ της για το ρεπερτόριο που ΔΕΝ εκπροσωπεί ρητά (βάσει συμβάσεων).

Με απλά λόγια, ο ΟΠΙ συμβάλλει στο να κρατηθεί η ελληνική αγορά συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής ‘κλειστή’ για τις ΑΟΔ και τον εν γένει ανταγωνισμό, κατά παράβαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Συντάγματος.

Η Soundreef αντιμετωπίζει την πρωτοφανή αυτή κατάσταση σε δυο επίπεδα.

Κατ’ αρχάς, η Soundreef έχει ήδη διαμαρτυρηθεί στον ΟΠΙ για την παραπάνω πρακτική του, αναλύοντας τις σημαντικότερες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Συντάγματος αλλά και του Ν. 4481/2017, στις οποίες ο ΟΠΙ υποπίπτει διά της ανωτέρω πρακτικής του. Παρότι έχουν παρέλθει μήνες από τότε που έλαβε το υπόμνημα (υπό τη μορφή εξωδίκου διαμαρτυρίας), ο ΟΠΙ δεν έχει απαντήσει σε καμμιά από τις νομικές αιτιάσεις της Soundreef. Σε περίπτωση που δε δοθεί καμμιά απάντηση εντός εύλογου χρόνου, ή αν η απάντηση εν τέλει δεν είναι ικανοποιητική, δηλαδή σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Σύνταγμα, η Soundreef θα θέσει το θέμα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, χωρίς να αποκλείονται παράλληλα και δικαστικές ενέργειες από την πλευρά της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, όμως, και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πελάτες μας όσο το θέμα με τον ΟΠΙ παραμένει σε εκκρεμότητα, η Soundreef πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια ειλικρινή προσπάθεια προσέγγισης με τους ΟΣΔ Grammo, Ερατώ και Απόλλων, ώστε να διερευνηθεί από κοινού η δυνατότητα συνεργασίας ακόμη και πριν επιλυθεί το νομικό μέρος της υπόθεσης. Μάλιστα, ακριβώς επειδή πιστεύει κι επενδύει στη διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δράσης της, έθεσε η Soundreef έθεσε την προσπάθεια προσέγγισης με τους παραπάνω ΟΣΔ υπό την αιγίδα του ΟΠΙ.  Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του Ομίλου Soundreef και των Διοικήσεων των παραπάνω ΟΣΔ παρουσία της Διευθύντριας του ΟΠΙ (βλ. Σχετικό δελτίο τύπου του ΟΠΙ εδώ).

 Επιπλέον, πρόκειται σύντομα να εκκινήσει περαιτέρω εξωδικαστικές αλλά και δικαστικές ενέργειες με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Σύνταγμα (σε ό,τι αφορά το άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017) και τη νομοθεσία για τη Συλλογική Διαχείριση (σε ό,τι αφορά το άρθ. 7 του ίδιου νόμου).

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ασφαλώς. Η Soundreef Ltd είναι η πρώτη (και ήδη η μεγαλύτερη) Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης («ΑΟΔ») στην Ευρώπη, δηλαδή η πρώτη εταιρία στην Ευρώπη που έκανε χρήση της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (Οδηγία 2014/26/ΕΚ). Έλαβε την άδειά της από την αρμόδια Αρχή (IP Office) του Ηνωμένου Βασιλείου και στη συνέχεια γνωστοποίησε την άδειά της αυτή σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η ελλαδική Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης («ΕΥΕΔ») υπάγεται στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας («ΟΠΙ») της Ελλάδας και είναι μοναδικό φαινόμενο στην Ευρώπη, καθώς αποτελεί ιδιότυπο κρατικό μόρφωμα που αφενός δεν ανήκει σε καμμιά από τις δυο κατηγορίες που αναγνωρίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων («ΑΟΔ» όπως η Soundreef Ltd, και Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης ή «ΟΣΔ» όπως η Αυτοδιαχείριση). Επιπλέον, αποτελεί εσωτερική υπηρεσία του ΟΠΙ, δηλαδή δι’ αυτής ο ΟΠΙ είναι ταυτόχρονα ελεγκτής και ελεγχόμενος (σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, το γεγονός αυτό έχει ήδη καταστήσει την Ελλάδα ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από καταγγελίες δικαιούχων).

Βάσει του νόμου με τον οποίον ιδρύθηκε η ΕΥΕΔ, υποτίθεται ότι της μεταβιβάσθηκαν «αυτομάτως» τα δικαιώματα των μουσικοσυνθετών και στιχουργών που είχαν αναθέσει το ρεπερτόριό τους στην άλλοτε ΑΕΠΙ ΑΕ και δε θέλησαν να ιδρύσουν νέον ΟΣΔ ή να ενταχθούν στην Αυτοδιαχείριση. Ωστόσο, κατά την άποψη έγκριτων νομικών η εκ του νόμου μεταβίβαση ήταν άκυρη κι επομένως η ΕΥΕΔ δεν εκπροσωπεί παρά μόνο όσους δικαιούχους υπέγραψαν σύμβαση μαζί της, οι οποίοι είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί. Το αν και πόσους δικαιούχους εκπροσωπεί η ΕΥΕΔ θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας που αναμένεται να διεξαχθεί το Δεκέμβριο του 2019, κατόπιν Αίτησης Ακύρωσης που υπέβαλε το ΕΒΕΑ κατά της Υπουργού Πολιτισμού.

Όχι, διότι κανένα από τα τραγούδια του ρεπερτορίου της Soundreef δεν ανήκει σε δημιουργούς της ΕΥΕΔ, μέσα δε από τα κλειστά συστήματα από τα οποία γίνεται σήμερα η μετάδοση της μουσικής μας (όπως webradio, in-store music servers κλπ) μεταδίδεται αποκλειστικά ρεπερτόριο για το οποίο το 100% των δικαιωμάτων έχει ανατεθεί αποκλειστικά στη Soundreef. Επομένως, εφόσον από τους πελάτες μας δε γίνεται χρήση του όποιου ρεπερτορίου της ΕΥΕΔ αλλά μόνο του ρεπερτορίου της Soundreef, σε καμμιά περίπτωση δεν οφείλεται αμοιβή στην ΕΥΕΔ. Παρότι πάντοτε με ασάφεια, το ίδιο αναφέρει και ο ΟΠΙ όταν ερωτάται από πελάτες μας.

Γενικά, το κρίσιμο γεγονός για να διαπιστωθεί αν οφείλονται ή όχι δικαιώματα στην ΕΥΕΔ είναι ποια μουσική εκτελείται δημόσια σε μια επιχείρηση («τι παίζει το μαγαζί») όταν γίνει έλεγχος άδειας δημόσιας εκτέλεσης: οι πελάτες μας που μεταδίδουν αποκλειστικά μουσική από τις συνδρομητικές μας υπηρεσίες δεν οφείλουν χρήματα για πνευματικά δικαιώματα σε κανέναν άλλον (ΟΣΔ ή ΑΟΔ), άρα ούτε στην ΕΥΕΔ.

Παραταύτα, συμβαίνει συχνά η ΕΥΕΔ να παρενοχλεί παράνομα τους πελάτες μας, ζητώντας χρήματα που βεβαίως δε δικαιούται, και απειλώντας τους παρανόμως. Όλα τα ανωτέρω τα έχουμε αναφέρει στον ΟΠΙ διά των πληρεξουσίων Δικηγόρων μας στην Ελλάδα πολλές φορές προφορικά, αλλά και γραπτώς στις 5-6-2019, κι έχουμε ζητήσει την παρέμβασή του προς συμμόρφωση της ΕΥΕΔ όπως επιβάλλει ο νόμος. Μέχρι σήμερα ο ΟΠΙ δεν έχει προβεί σε καμμιά ενέργεια.

Η «Αυτοδιαχείριση» είναι ελλαδικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης («ΟΣΔ»), δηλαδή εισπρακτικός φορέας πνευματικών δικαιωμάτων ο οποίος, σε αντίθεση με τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης («ΑΟΔ») όπως η Soundreef Ltd, δεν έχει επιχειρηματικό αλλά σωματειακό χαρακτήρα (ανήκει στους ίδιους τους δικαιούχους, συνθέτες και στιχουργούς, που εκπροσωπεί).

Σε αντίθεση με την ΕΥΕΔ, η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της Αυτοδιαχείρισης έναντι της Soundreef είναι υποδειγματική, καθώς δεν έχει αναφερθεί ούτε ένα περιστατικό στο οποίο η Αυτοδιαχείριση να παρενοχλεί τους πελάτες μας και να ζητά χρήματα ενώ εκείνοι μεταδίδουν αποκλειστικά μουσική της Soundreef. Κατά τα λοιπά ισχύον όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την ΕΥΕΔ, δηλαδή η απάντηση είναι και πάλι όχι διότι κανένα από τα τραγούδια του ρεπερτορίου της Soundreef δεν ανήκει σε δημιουργούς της Αυτοδιαχείρισης. Έτσι, και δεδομένου ότι μέσα από τα κλειστά συστήματα από τα οποία γίνεται σήμερα η μετάδοση της μουσικής μας (όπως webradio, in-store music servers κλπ) μεταδίδεται αποκλειστικά ρεπερτόριο για το οποίο το 100% των δικαιωμάτων έχει ανατεθεί αποκλειστικά στη Soundreef, εφόσον οι πελάτες μας παίζουν μόνο τη συνδρομητική μουσική που χορηγούμε, δεν οφείλουν χρήματα στην Αυτοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το νόμο, για τη μουσική που εκπροσωπεί η Soundreef έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι ΟΣΔ σε κάθε χώρα (στην Ελλάδα, τα ίδια με την ΕΥΕΔ και την Αυτοδιαχείριση). Δηλαδή, η Soundreef έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε επιτόπιους ελέγχους μαζί με την Αστυνομία, να καταγγέλλει τη χρήση της μουσικής της όταν αυτή γίνεται χωρίς άδεια και να υποβάλλει μηνύσεις. Ωστόσο, αυτές είναι πρακτικές της άλλοτε ΑΕΠΙ ΑΕ οι οποίες, όπως αναφέρει η Soundreef με κάθε ευκαιρία, είναι εντελώς ξένες προς την κουλτούρα, το πνεύμα και τον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου Soundreef.

Η GEA είναι ελλαδική εισπρακτική κοινοπραξία που ανήκει κατά 50% στον εισπρακτικό φορέα δισκογραφικών εταιριών με την επωνυμία «GRAMMO», κατά 25% στον εισπρακτικό φορέα τραγουδιστών με την επωνυμία «ΕΡΑΤΩ» και κατά 25% στον εισπρακτικό φορέα μουσικών με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ». Δικαιούται να εισπράττει συγγενικά δικαιώματα για τα μέλη των ανωτέρω εισπρακτικών φορέων από τις επιχειρήσεις που εκτελούν δημοσίως δισκογραφημένη μουσική στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα οι εισπρακτικοί φορείς όπως η GEA, αν και απολύτως ιδιωτικών συμφερόντων, ονομάζονται «Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης», προκαλώντας πολλές φορές την εσφαλμένη εντύπωση ότι πρόκειται για κρατικές οντότητες.

Το ζήτημα της GEA, όπως και της ΕΥΕΔ, αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και όχι την Κύπρο.

Η απάντηση στο ερώτημα είναι όχι διότι, όπως είναι αυτονόητο, η GEA δικαιούται να εισπράττει συγγενικά δικαιώματα από τις επιχειρήσεις που εκτελούν δημόσια δισκογραφημένη μουσική των μελών των ΟΣΔ Grammo, Ερατώ και Απόλλων, και βεβαίως όχι για δικαιούχους που έχουν αναθέσει ρητώς την εκπροσώπησή τους σε άλλους ΟΣΔ ή ΑΟΔ, όπως η Soundreef.

Ωστόσο, κι ενώ η Soundreef έχει αποκλειστικές συμβάσεις ανάθεσης για το ρεπερτόριο που μεταδίδει στους πελάτες της μέσω κλειστών συστημάτων (webradio, in-store music servers κλπ), δηλαδή εκπροσωπεί ρητά και αποκλειστικά τις δισκογραφικές εταιρίες, τους τραγουδιστές και τους μουσικούς της, κι ενώ η Soundreef δεν είναι μέλος της GEA, συμβαίνει συχνά η GEA να διεκδικεί παρανόμως (πρόσθετη) αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση του ρεπερτορίου αυτού από τους πελάτες μας, παρότι οι πελάτες μας έχουν καταβάλει ήδη την εύλογη αμοιβή που όφειλαν.

Μετά από αλληλογραφία της Soundreef με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και τις όποιες εξηγήσεις δόθηκαν από τον ΟΠΙ, οι οποίες ήταν στο σύνολό τους προφορικές, προκύπτει ότι ο ΟΠΙ στηρίζει τη στάση του αυτή σε ερμηνεία του νόμου που είναι αντίθετη στο Σύνταγμα της Ελλάδος και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, καθώς προσπαθεί να κρατήσει την αγορά των συγγενικών δικαιωμάτων «κλειστή» υπέρ της GEA και κατά των ΑΟΔ και των δικαιούχων που οι ΑΟΔ εκπροσωπούν, δηλαδή ευνοεί τη διατήρηση του μονοπωλίου υπέρ της GEA και των μελών της.

Αντιδρώντας στο γεγονός αυτό, το Μάιο του 2019 η Soundreef απέστειλε εκτενέστατη εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση προς τον ΟΠΙ, με την οποία ανέλυσε όλες τις παραβάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Συντάγματος εκ της ανωτέρω στάσης του ΟΠΙ, και τον κάλεσε να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την εκ του νόμου αποστολή του, απειλώντας ότι στην αντίθετη περίπτωση η Soundreef θα αναγκαστεί να προσφύγει κατά της Ελλάδος στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα και Δικαστήρια. Μέχρι σήμερα ο ΟΠΙ δε έχει απαντήσει.

Ωστόσο, προκειμένου να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο ώστε να αποφευχθεί, ει δυνατόν, η κλιμάκωση της διαφοράς με τον ΟΠΙ και τη Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης κινδυνεύει με την επιβολή υψηλότατων προστίμων που εν τέλει θα επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο, η Soundreef ήδη έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Εφόσον στις πρωτοβουλίες αυτές υπάρξει αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, θα ενημερώσουμε όλους τους πελάτες μας για τις περαιτέρω ενέργειες της Soundreef, που σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν να τους εξασφαλίζουν νομικά.

Οι πελάτες μας στην Ελλάδα, εφόσον μεταδίδουν αποκλειστικά το ρεπερτόριο της Soundreef, στο οποίο τους χορηγούμε ελεγχόμενη πρόσβαση, προστατεύονται πολλαπλώς.

Πρώτον, η Soundreef Ltd είναι αδειοδοτημένη ΑΟΔ που λειτουργεί νόμιμα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Δεύτερον, όπως δηλώνει δημοσίως και γραπτώς, εκπροσωπεί αποκλειστικά προστατευόμενο ρεπερτόριο (όχι Creative Commons), γεγονός που σημαίνει ότι κάθε πελάτης που συμβάλλεται μαζί μας καταβάλλει δικαιώματα που θα διανεμηθούν στους δικαιούχους. Έτσι, ο πελάτης μας που μεταδίδει τραγούδια που ανήκουν στο ρεπερτόριο της Soundreef έχει καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια για να κάνει νόμιμη χρήση (δημόσια εκτέλεση) της μουσικής μας στην επιχείρησή του, υπό την έννοια ότι έχει επιλέξει να λάβει άδεια δημόσιας εκτέλεσης από μια νόμιμη ΑΟΔ η οποία τον έχει διαβεβαιώσει ότι θα καταβάλει τα αντίστοιχα δικαιώματα στους δικαιούχους, κι επομένως δεν ευθύνεται ο ίδιος για το τι θα κάνει η ΑΟΔ (η Soundreef) από τη στιγμή που θα λάβει τα χρήματα (που βεβαίως θα τα αποδώσει στους δικαιούχους, όπως οφείλει εκ του νόμου, έχει συμφωνήσει με τους δικαιούχους και υπόσχεται στον πελάτη).

Τρίτον, και εν τοις πράγμασι ουσιαστικότερο, η Soundreef εγγυάται τη νομιμότητα της άδειας δημόσιας εκτέλεσης που χορηγούμε, όπως αναφέρεται και στο σώμα (έντυπο) της αδείας, και δεσμεύεται να παρέμβει υπέρ του πελάτη σε κάθε δίκη που τυχόν εκκινήσει οποιοσδήποτε ΟΣΔ ή ΑΟΔ για το ρεπερτόριό της, ώστε να αναπτύξει το εκτενέστατο νομικό της οπλοστάσιο ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Στην Κύπρο δεν έχουν διαπιστωθεί ανάλογα προβλήματα, καθώς η κοινοπραξία PPL-PRS, ο κυρίαρχος ΟΣΔ πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στη χώρα (με καταγωγή το Ηνωμένο Βασίλειο) συμπεριφέρεται με απόλυτο σεβασμό στην νομιμότητα και τη δραστηριότητα της Soundreef ως νόμιμης ΑΟΔ.

περισσότεροι από
1
ακροατές κάθε μήνα
Close Menu
×

Cart